از سال 98/ 2019 بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده ­تعلق خواهد گرفت.

بیمه شخص ثالث از سال آینده راننده محور می‌شود. 🔹طبق قانون برنامه ششم توسعه و با توجه به پرخطر و کم خطر بودن ...

تخریب درمانی Destruction Therapy

فقط خشم خود را با خود بیاورید! Just bring your anger!

Media ads-REPAIR

بهترین رسانه سیار خارج از منزل در جهان
Best media out of home In the worldmasterbayat.ir


masterbayat.irCar comments

 AutoPlacE.ir - AutoBody.ir نسخه آزمیشی 

Top